lera
Lera, regn och rusk när hösten är här!
oktober 6, 2022
Ny hemsida
Vi har ny hemsida!
december 8, 2022
lera
Lera, regn och rusk när hösten är här!
oktober 6, 2022
Ny hemsida
Vi har ny hemsida!
december 8, 2022
byggnationer-1024x768

Från och med den 1 januari 2022 måste byggherrar redovisa klimatpåverkan från nya byggnader. Samtidigt har nya regler om klimatdeklaration för byggnader trätt i kraft från detta datum. Dessa regler gäller, med vissa undantag, för nya byggnader där man söker bygglov. Följaktligen är målet med dessa regler att minska klimatpåverkan under byggskedet.

Bygg- och fastighetsbranschen bidrar avsevärt till samhällets klimatpåverkan.

Ungefär 18% av Sveriges totala växthusgasutsläpp står bygg- och fastighetsbranschen för. Redan 2015 genomförde Boverket, en myndighet för samhällsplanering, byggande och boende, en förstudie om miljö- och klimatanpassade byggregler. Denna studie påvisade behovet av ökad medvetenhet om olika byggval och deras miljöpåverkan. Idag har vi kommit en bit på vägen med att inkludera klimathänsyn i våra byggprocesser. Allt fler aktörer inser vikten av att sträva efter en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld, men mycket arbete återstår.

Byggbranschen måste nu redovisa sin klimatpåverkan.

Vid nybyggen måste man inkludera byggnadens totala klimatpåverkan i en klimatdeklaration. Denna redovisning ska beakta byggnadens hela livscykel, inkluderande byggskedet, användningsskedet och slutskedet. Dessa stadier delas upp i informationsmoduler som beskriver processer under livscykeln. I byggskedet ingår transporter av byggprodukter, hantering av byggspill och energikrävande processer. Att använda Markskydds produkter av återvunnen plast kan minska klimatpåverkan.

Markskydd förbättrar framkomligheten och effektiviteten i projekt, samtidigt som säkerheten på arbetsplatsen ökar. Genom att använda våra TempoTrax® markskydd bidrar man till en mer hållbar arbetsplats och minskar svinnet av icke återvunnen plast. De miljömässiga fördelarna är stora. Se till att vara en del av de aktörer som ligger i framkant.