Lera, regn och rusk när hösten är här!
oktober 6, 2022
Ny hemsida
Vi har ny hemsida!
december 8, 2022

Från den 1 januari 2022 måste byggherrar redovisa vilken klimatpåverkan nya byggnader har. Regler om klimatdeklaration för nya byggnader har trätt i kraft den 1 januari 2022, och gäller (med vissa undantag) nya byggnader där bygglov söks. Syftet med reglerna är att minska klimatpåverkan från byggskedet.

Bygg och fastighetsbranschen står för en stor del av samhällets klimatpåverkan. Runt 18% av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Boverket, som är en myndighet för samhällsplanering, byggande och boende, presenterade redan 2015 en förstudie om miljö- och klimatanpassade byggregler. Denna studie visade på att det fanns ett behov av en ökad medvetenhet om vilken betydelsen olika val i byggskedet har på miljön. Idag, har vi kommit en bit på resan med att ta hänsyn till klimatpåverkan i våra byggprocesser. För allt fler aktörer är vikten av att jobba för att uppnå en social, miljömässig och ekonomisk hållbar värld tydligare. Dock är vi långt ifrån klara.

Att redovisa om byggbranschens klimatpåverkan innebär att man vid ett nybygge måste redovisa byggnadens totala klimatpåverkan i en klimatdeklaration. I denna redovisning skall man ta hänsyn till hela byggnadens livscykel. De tre huvudsakliga stadierna är byggskedet, användningsskedet samt slutskedet. Dessa tre stadier delas in i informationsmoduler där man beskriver processerna under livscykeln. Något att ha i åtanke är att inom byggskedet ska transporter av byggprodukter till byggarbetsplatsen och hantering av byggspill samt energikrävande processer ingå. Att använda sig av Markskydds produkter av återvunnen plast är ett sätt att minska sin klimatpåverkan.

Med hjälp av markskydd kan återställningsarbeten och stoppade projekt skapade av dåliga underlag minska. Framkomligheten ökar och tillbyggnaden av projektet flyter på enklare. Även säkerheten på arbetsplatsen ökar med bättre underlag. Använder du våra TempoTrax® markskydd, hjälper du inte bara din arbetsplats och minskar svinnet av fulplast som annars inte skulle återvunnits. Fördelarna är många att göra miljömedvetna val. Se till att vara en del av aktörerna som är i framkant.