VISION MILJÖMÅL 2030

Vi samarbetar med ett stort antal återvinningsföretag för plast runt om i Europa. Och vi ställer höga krav på de producenter som anlitas. Vi kräver att produkterna håller hög kvalitet och att det handlar om 100 % återvunnen plast, dessutom att plasten skall kunna återvinnas.

Markskydd i Väst har sedan start haft som mål att erbjuda innovativa lösningar till entreprenadbranschen och andra marknader där det finns behov av att skydda mark och miljö från mänsklig påverkan. Sådan påverkan kan te sig i många former, såsom byggnadsplatser, event, djurhållning och mycket annat. Genom nära samarbete med väl valda leverantörer, utvecklar Markskydd i Väst sina produkter till att hålla de högsta miljöstandarder som går att finna på marknaden. Detta innebär speciellt en stark driv att använda sig av återvunnen plast som annars skulle ha gått till förbränning för att den anses vara “fulplast”.

Våra produkter har ett krav att vara av 100% återvunnen plast, där vi jobbar mot att uppnå samma siffra gällande återvinningsbar. 2021 är alla våra LDPE baserade produkter både av återvunnen plast till fullo samt återvinningsbara och vi har kunnat erbjuda våra kunder att ta hand om produkterna efter deras livslängd gått ut. Produkterna tas hand om och åter granuleras för att kunna användas på nytt igen.

Vi linjerar vårt och våra affärspartners arbete mot FNs hållbarhetsmål

Globala målen

Påverkan på miljön av företagets varor och tjänster

1.1 MILJÖPÅVERKAN

Vi har medvetandegjort företagets anställda om att de varor och tjänster företaget säljer har en påverkan på miljön. (Ex på miljömål som berörs: Samtliga mål)

Pro: Undvika Utsläpp

Med plastmattor i återvunnen plast undviks utsläpp jämfört med business-as-usual-scenarion där plasten går till förbränning. Markskydd av återvunnen plast ger även ett mindre CO2 avtryck jämfört med andra alternativa markskydd.

Con: Förbättringar kvar att göra

Vi har ännu två varor i hela sortimentet som har sämre klimatprestanda och det är varor som vi arbetar med att fasa ut genom klar och tydlig information till kunder, samt utveckling av våra varor med högre klimatprestanda så att de blir starkare alternativ för kunderna.

Detta görs bland annat via samarbete med RISE samt VGR i utvecklingen av ”fulplast” användning i produktionen av Plastic Bogmats, för att ersätta stålplattor samt trä stockmattor.

PÅVERKAN PÅ MILJÖN AV FÖRETAGETS PRODUKTER OCH TJÄNSTER

2.1 MILJÖANALYS

Vi har senast år 2021 gjort en analys av hur företagets varor och tjänster påverkar miljön, både positivt och negativt. Vi har identifierat, kvantifierat och satt mål för de väsentliga miljöaspekterna. (Ex på miljömål som berörs: Samtliga mål)

Miljöberäkningar

  • Lagt upp en data factory där vi jobbar med minskning av Co2 avtrycks ekvivalenter. Visat på utsläppsnivån av Co2 avtrycket vid produktion av markskydd med enbart 100% återvunnen samt återvinningsbara plastprodukter.
  • Tagit fram metoder för att visa på en fingervisning gällande Co2 avtrycket  som frakterna av våra produkter utgör för våra kunder
  • Tillsammans med RISE fått fram beräkningar till minskningen av Co2 ekvivalent avtryck vid ersättning av Trä och (Brasiliansk) Hardwood stockmattor, samt Stålplattor med våra Återvunna Plast stockmattor.

2.2 TRANSPORT

Vi anlitar entreprenörer med lastbilar med de tre senaste euroklasserna för transporter. Vi är måna om, samt utvärderar kontinuerligt, att våra transport partners uppfyller de senaste miljökraven internt samt i sina transport flottor. (Ex på miljömål som berörs: Begränsad klimatpåverkan, Hav i balans, Frisk luft, Bara naturlig försurning, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag).

RÅVAROR

3.1 ÅTERVINNINGSBAR RÅVARA

År 2030 har Markskydd i Väst AB ökat andelen återvunnen råvara till 100% i de varor vi tillverkar och säljer. 98.11% av alla sålda produkter under 2021 är tillverkade av 100% återvunnen samt återvinningsbar plast. (Ex på miljömål som berörs: Generationsmålet, Levande skogar, Begränsad klimatpåverkan)

Pro: Utveckling av återvunnen plast

Under 2021 har Markskydd i Väst AB arbetet på att utveckla typen av återvunnen plast vi använder oss av i våra produkter. Målet är att nå högre andel ”fulplast” i produkterna för att minska Co2 ekvivalenta avtrycket mer än vad vi idag gör.

Con: Kvar att gå

Vi har i dag kvar fåtal produkter som ej skapas av 100% återvunnen plast. Målet är att genom utbildning av marknadens och kunder, fasa ut dessa produkter och få kunderna att gå över till mer miljövänliga alternativ som vi också erbjuder. Av totalt antal sålda produkter under 2021 står dessa produkter för 1.89% av vår försäljning. Målet är att få den andelen ner till 0% före 2025.

3.2  ÅR 2025 HAR FÖRETAGET ÖKAT ANDELEN FÖRNYBAR RÅVARA I DE VAROR FÖRETAGET TILLVERKAR OCH SÄLJER.

RISE 2020-03-09; LDPE plattorna är så pass rena att de får ”Rekommenderas” av Byggvarubedömningen samt också med fördel skall återvinnas efter användning.(Ex på miljömål som berörs: Generationsmålet, Begränsad klimatpåverkan)

Vi har flertalet olika plast kompositioner i våra produkter som vi arbetar med att få rekommenderade av byggvarubedömning, i samspel med våra intressenter och forsknings partners.

3.3 CO2 EKVIVALENT FOTSPÅR

Fram till 2030 har företaget uppnått en årlig inbesparing av Co2 Ekvivalent fotspår av 14 250 000 Kg Co2.

För att uppnå detta mål bör vi involvera NGOs, Statliga verk och Akademia, för att lära marknaden behovet av att gå hela vägen med återvunnen och återvinningsbar plast. Detta gäller specifikt konstruktionsarbeten samt alla marknader, då markskydd och plastplattor har många användningsområden.