AFFÄRSAVTAL, RETUR & REKLAMATIONS POLICY. GARANTI & UTFÄSTELSER SAMT KÖPVILLKOR

 

TempoTrax® serien

 • Standardiserat affärsavtal 2.0 Markskydd I Väst AB. TempoTrax® serien.

  Gällande fr.o.m. 2015-01-22 tillsvidare.

  Köparen godkänner detta avtal i samband med mottagen order bekräftelse antingen per accepterad offert, mail eller muntligt lagd order.

 • Avtal Mellan köparen och säljaren (Markskydd I Väst AB).Leverans av plastplattor inom överenskommen tid på överenskommen plats. Lossning ingår normalt ej, ombesörjs av köparen i normalfall.
  Televisering ingår normalt ej. Pris för varan enligt rådande prislista eller överenskommelse/ offert. Betalning ska ske inom 30 dagar från lagd order. Säljaren har som policy att leverera inom 2-4 dagar om vara finns i lager:
  (För Leveranstid & villkor SE OVAN på denna sida under rubriken ”Leveranstid” ) detta kan dock ej garanteras av säljaren då tredje part i detta fall transportleverantör ansvarar för transporten. Vid försening upp till sju dagar (utöver ovan) utgår ersättning ej. Vid längre försening, om detta icke påtalats vid order, kan eventuellt viss prisnedsättning diskuteras. Risken går över på köparen, när varan avlämnas enligt avtalet.
 • TempoTrax® är ett varumärke. Varan är en extruderad (samt formgjuten version) plastplatta. Den marknadsförs som huvudexempel för ”markskydd”. Varan har visats sig vid användande och test som lämplig och motståndskraftig för tyngder och slitage, dock ej att förväxla med garanti för eller att betrakta som utlovad beständighet. Köparen måste enligt eget sunt förnuft bedöma varje enskild användnings situation. Då varan är en plastplatta är det viktigt att bedöma bruket efter detta. Plast expanderar i värme. I kyla såsom tex minusgrader styvnar plast och kan vid belastning spricka. Tillför man kombinationen, ej 99,9% plant och fast underlag, minusgrader, tyngder över 100 kg är sannolikheten hög att en platta i plast spricker.
  Vi rekommenderar således ej sådant bruk vid dessa förhållanden. Som en service erbjuder Markskydd i Väst AB möjligheten för kunden att åberopa ångerrätt om köparen vid första bruk av varan anser att den inte passar dennes användande. Ångerrätten gäller för icke använda varor. Den använda varan ersätts ej. Har fler än en enskild vara (i detta exempel 1st platta) visats sig opassande för köparens användningsområde och således brustit/spruckit/knäckts förverkas köparens rätt till ångerrätt. Köparen betraktas att redan vid första händelse av sprucken platta göra bedömningen att varan ej passar dennes ändamål och all fortsatt användning av fler varor (plattor) är ett nyttjande av produkten och ersätts ej.
 • Utfästelser och marknadsföring
  ”Markskydd” är ett brett begrepp avseende olika produkter vars syfte är att beskydda en yta mot viss åverkan. Graden av åverkan en vara kan skydda/förhindra varierar från fall till fall och påverkas av flertalet faktorer ej möjliga att sammanställa och Markskydd i Väst AB tar avstånd från att på något sätt garantera nivån av skydd. ”Upp till XX ton” är ett exempel och en rekommendation baserad på tidigare användning och vissa tester utförda i en kontrollerad miljö. Den kontrollerade miljön avser tex tryck mot materialet LDPE, HDPE på stabil, plan yta i en sluten kammare. Ej att betrakta som en garanti och inte heller ett ansvar Markskydd i Väst AB tar på sig. Varje köpare skall själv utröna om varan passar dennes ändamål. Samtliga utfästelser från Markskydd i Väst AB såsom lastbarhet, tålighet mm är att betrakta som exempel och rekommendationer. Vi tar inget ansvar för, och kan omöjligt väga in, faktorer som råder på plats vid användandet och det åligger alltid kunden att dels använda sunt förnuft och tidigt utvärdera om produkten passar eller ej. Markskydds plattor är att betrakta som en förbrukningsvara.
 • Påföljder vid fel i varan
  Är varan att betrakta som bristfällig och beror det inte på köparen eller något förhållande på dennes sida, får köparen kräva avhjälpande, om leverans eller prisavdrag eller häva köpet.
 • Undersökning av varan efter avlämnandet
  När varan har avlämnats skall köparen så snart omständigheterna medger det undersöka den i enlighet med god affärssed, senast inom 20 dagar från mottagandet.
  Om köparen ändrar bestämmelseorten medan varan är på väg eller sänder varan vidare utan att ha haft skälig möjlighet att undersöka den och säljaren vid köpet kände till eller borde ha känt till möjligheten av en sådan omdestinering eller vidaresändning, får undersökningen uppskjutas till dess att varan har kommit fram till den nya bestämmelseorten.
 • Reklamation
  Köparen får inte åberopa att varan är felaktig, om han inte lämnar säljaren meddelande om felet inom skälig tid efter det att han märkt eller borde ha märkt felet (reklamation).
  Reklamerar köparen inte inom 20 dagar från det att han har tagit emot varan, förlorar han rätten att åberopa reklamation.
 • Uthyrare
  Om uthyrare önskar reklamera & ersätta vara som använts skall sanningsenlig förteckning över intäkter för uthyrningen av varan redovisas, varpå säljaren vid ersättning av ny eller liknande vara, har rätt till delar av intäkterna som denna vara inbringat, för att bekosta ersättnings varan.
  Skador som orsakats vid användande av tredje part (tex om köparen använt varan till uthyrning) bortfaller den normala reklamationsrätten.
  En använd vara som reklameras skall maximalt ha varit uthyrd 1ggr. En flertalet uthyrd vara förverkar sin rätt att reklameras.
  Uppenbara brister i varan som ej orsakats vid bruk av tredje part (uthyrning) skall noteras vid besiktning vid mottagande av varan.
  Ångerrätten har naturligtvis helt förverkats om en vara använts till uthyrning.
  Uthyrare skall i sin kalkyl beräkna risk och förverkan av plattor då uthyrningsvaror av detta slag i allra högsta grad bör betraktas som förbrukningsvaror.
 • Prisavdrag och hävning
  Kräver köparen prisavdrag, skall det beräknas så att förhållandet mellan det nedsatta och det avtalsenliga priset svarar mot förhållandet vid tidpunkten för avlämnandet mellan varans värde i felaktigt och i avtalsenligt skick.
  Köparen får häva köpet på grund av fel, om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för honom och säljaren insåg eller borde ha insett detta.
  Beställaren får inte häva köpet på grund av felet, om han inte inom skälig tid (Besiktning inom 20 dagar från mottagande) efter det att han märkt eller borde ha märkt felet, eller efter den tid för avhjälpande eller omleverans meddelar säljaren att han häver köpet.
 • Köparens medverkan m.m.
  Köparen skall medverka till köpet på ett sådant sätt som skäligen kan förväntas av honom för att säljaren skall kunna fullgöra köpet, och
  köparen skall hämta eller ta emot varan.
  Varan skall vårdas enligt säkerhetsföreskrifterna.
 • Köparens vård & besiktningsplikt
  Köparen måste besiktiga varan vid mottagande och vid första bruk. Besiktning av varan vid bruk måste ske inom 20 dagar från det att varan mottagits.
  Skador som orsakats vid användande av tredje part (tex om köparen använt varan till uthyrning) bortfaller den normala reklamationsrätten. Uppenbara brister i varan som ej orsakats vid bruk av tredje part (uthyrning) skall noteras vid besiktning vid mottagande av varan.
 • Exempel

  Vara
  TempoTrax®

  TempoTrax Light & Medium och minusgrader:
  Är det minusgrader ute och du inte är bekväm med att betrakta varan som en förbrukningsvara, tex att du inte vill riskera att de spricker (ibland klarar de minusgrader, ibland inte), skall du avstå från att använda dessa och istället rekommenderas följande produkter: TempoTrax Heavy Duty /Extreme / ArmorTrax eller Körplåtar.

  Häva köp, ej passande vara.
  Spricker upp till 1st plattor, (lägger man ut X plattor och en platta spruckit eller dyl) skall köparen omedelbart avbryta och undersöka omständigheterna tex markförhållanden, tyngder, temperatur mm. Om det finns åtgärder att utföra eller om man kan härleda till praktiska åtgärder på plats, görs dessa först innan man provar igen. Fortsätter samma scenario samma platta spricker eller dylikt, skall ni omedelbart avbryta om Ni önskar reklamera/häva köpet.

  Vid mer än 1st sprucken platta hävs ej köpet utan räknas som om produkterna förbrukats. Köparen har således förverkat sin rätt att ångra köpet, dock kvarstår eventuellt möjlighet att häva delar av köpet, alternativt reklamera köpet. Vid undantagsfall om tiden tillåter (inom 20 dagar från mottagandet) att åberopa ångerrätt kan köparen eventuellt sända tillbaka resterande plattor mot att bekosta (utöver de förbrukade plattorna) transportkostnaderna.

  Om Ni inte åberopar hävning av köp och önskar avbryta användandet av produkterna till följd av att ni helt enkelt anser att produkterna inte passar för er användning och önskar sända tillbaka de oanvända produkterna kan vi i normalfall godkänna det. Ni får då makulerat den del oanvända plattor vi mottagit.
  Vad vi inte makulerar & således kräver betalning för är följande:
  • Använda plattor.
  • Fraktkostnaden, (Ni bekostar då även retur transport till oss som måste ske inom 7 dagar från att vi godkänt er ansökan om ångerrätt).

  Merkostnader som tex nedskräpning, arbetstid för insamling, om-packning inför tillbaka transport tar vi helt avstånd från och ersätter konsekvent ej.

  Ångerrätt
  Ångerrätt: Vid full retur, (dvs komplett order önskas returneras) står kunden för samtliga transportkostnader samt att en administrationsavgift á 399 SEK debiteras.
  Vid åberopad ångerrätt av komplett order gäller 7 dagar från lagd order.
  Kunden ansvarar för att varorna är korrekt packade och lastning på plats.

  Summering
  Ibland passar inte alla produkter till alla olika ändamål, miljöer och scenarion. Om så är fallet kan det ibland vara bättre att avbryta och minimera kostnaderna. Vi ersätter alltså inte använda plattor oavsett om de är hela eller ej. Man kan således EJ nyttja plattorna och sedan begära makulering av kostnaderna för dessa. Det gäller att tidigt (inom 20 dagar från mottagande) se om produkten passar för Ert ändamål, alternativt räkna in svinn kostnader i kalkylen tex genom att betrakta varan som en förbrukningsvara.

  Tidsaspekt
  Ovan gäller även under begränsad tid. Kunden har 20 dagar på sig att utvärdera ovanstående för att behålla rätten att returnera varan.

  Samtliga utfästelser från Markskydd i Väst AB såsom lastbarhet, tålighet mm är att betrakta som exempel och rekommendationer. Vi tar inget ansvar för, och kan omöjligt väga in, faktorer som råder på plats vid användadet och det åligger alltid kunden att dels använda sunt förnuft och tidigt utvärdera om produkten passar eller ej. Markskydds plattor är att betrakta som en förburkningsvara.

 • Garanti

  I dagsläget erbjuds ej några garantier för TempoTrax® -serien.

 • Utfästelser och marknadsföring

  ”Markskydd” är ett brett begrepp avseende olika produkter vars syfte är att beskydda en yta mot viss åverkan. Graden av åverkan en vara kan skydda/förhindra, varierar från fall till fall och påverkas av flertalet faktorer ej möjliga att sammanställa och Markskydd i Väst AB tar avstånd från att på något sätt garantera nivån av skydd.

  ”Upp till XX ton” är ett exempel och en rekommendation baserad på tidigare användning och vissa tester utförda i en kontrollerad miljö. Den kontrollerade miljön avser tex tryck mot materialet LDPE, HDPE på stabil, plan yta i en sluten kammare. Ej att betrakta som en garanti och inte heller ett ansvar Markskydd i Väst AB tar på sig. Varje köpare skall själv utröna om varan passar dennes ändamål.

  Samtliga utfästelser från Markskydd i Väst AB såsom lastbarhet, tålighet mm är att betrakta som exempel och rekommendationer. Vi tar inget ansvar för, och kan omöjligt väga in, faktorer som råder på plats vid användandet och det åligger alltid kunden att dels använda sunt förnuft och tidigt utvärdera om produkten passar eller ej. Markskydds plattor är att betrakta som en förbrukningsvara.